Wspólnoty mieszkaniowe

Nasza oferta dla wspólnot mieszkaniowych

 • W przypadku nowopowstałych wspólnot mieszkaniowych oferujemy pomoc przy wypełnieniu niezbędnych dokumentów do GUS i US, a także przy zakładaniu rachunku bankowego , w tym indywidualnych rachunków bankowych dla właścicieli lokali.
 • W przypadku wspólnot mieszkaniowych kontynuujących swoją działalność oferujemy protokolarne przejęcie dokumentacji finansowej od poprzedniej firmy prowadzącej ewidencję.
 • Prowadzimy pozaksięgową ewidencję kosztów i przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami opierając się o zasady towarzyszące pełnej księgowości.
 • Przygotowujemy zawiadomienia o wysokości opłat dla właścicieli, noty księgowe oraz rachunki na podstawie podjętych uchwał.
 • Dokonujemy rozliczeń zaliczek na media, a także zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej, fundusz remontowy oraz fundusze celowe.
 • Przygotowujemy przelewy do zatwierdzenia przez Zarząd Wspólnoty.
 • Rozliczamy podatek dochodowy oraz podatek VAT.
 • Przygotowujemy  przelewy na zaliczki na podatek dochodowy oraz podatek VAT.
 • Sporządzamy miesięczne, kwartalne lub półroczne  raporty finansowe oraz raporty z przejęcia dokumentacji.
 • Sporządzamy raport z realizacji budżetu wspólnoty
 • Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe.
 • Przygotowujemy dokumenty do windykacji właścicieli;
 • Przygotowujemy zaświadczenia dla właścicieli lokali;
 • Oferujemy właścicielom lokali wgląd do kartotek on-line
 • Prowadzimy dyżur telefoniczny dla właścicieli lokali.
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z Zarządami Wspólnot oraz właścicielami lokali za pośrednictwem poczty elektronicznej.