Oferta

Oferta firmy Kontis skierowana jest zarówno do wspólnot mieszkaniowych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw.

Nasza oferta dla wspólnot mieszkaniowych:

 • W przypadku nowopowstałych wspólnot mieszkaniowych oferujemy pomoc przy wypełnieniu niezbędnych dokumentów do GUS i US, a także przy zakładaniu rachunku bankowego , w tym indywidualnych rachunków bankowych dla właścicieli lokali.
 • W przypadku wspólnot mieszkaniowych kontynuujących swoją działalność oferujemy protokolarne przejęcie dokumentacji finansowej od poprzedniej firmy prowadzącej ewidencję.
 • Prowadzimy pozaksięgową ewidencję kosztów i przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami opierając się o zasady towarzyszące pełnej księgowości.
 • Przygotowujemy zawiadomienia o wysokości opłat dla właścicieli, noty księgowe oraz rachunki na podstawie podjętych uchwał.
 • Dokonujemy rozliczeń zaliczek na media, a także zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej, fundusz remontowy oraz fundusze celowe.
 • Przygotowujemy przelewy do zatwierdzenia przez Zarząd Wspólnoty.
 • Rozliczamy podatek dochodowy oraz podatek VAT.
 • Przygotowujemy  przelewy na zaliczki na podatek dochodowy oraz podatek VAT.
 • Sporządzamy miesięczne, kwartalne lub półroczne  raporty finansowe oraz raporty z przejęcia dokumentacji.
 • Sporządzamy raport z realizacji budżetu wspólnoty
 • Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe.
 • Przygotowujemy dokumenty do windykacji właścicieli;
 • Przygotowujemy zaświadczenia dla właścicieli lokali;
 • Oferujemy właścicielom lokali wgląd do kartotek on-line
 • Prowadzimy dyżur telefoniczny dla właścicieli lokali.
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z Zarządami Wspólnot oraz właścicielami lokali za pośrednictwem poczty elektronicznej.

———————————————————————————————————–

Nasza oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw:

 • Oferujemy naszym Klientom wsparcie od samego początku prowadzonej przez nich działalności udzielając pomocy przy wypełnieniu niezbędnych do zarejestrowania firmy dokumentów.
 • W zależności od formy prawnej oraz formy opodatkowania wybranej przez Klientów prowadzimy:
  • księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów,
  • ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
  • ewidencję przebiegu pojazdów,
  • rejestry niezbędne do celów rozliczania podatku VAT.
 • Rozliczamy podatek VAT oraz podatek dochodowy.
 • Przygotowujemy przelewy na zaliczkę na podatek dochodowy oraz podatek VAT.
 • Wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze.
 • Sporządzamy sprawozdania finansowe:
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • informacja dodatkowa.
 • Prowadzimy dokumentację kadrowo-płacową:
  • przygotowanie umów o pracę,
  • przygotowanie wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę,
  • przygotowanie świadectw pracy,
  • przygotowanie list płac,
  • obsługę umów cywilnoprawnych,
  • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie innych umów,
  • przygotowywanie deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS,
  • przygotowywanie przelewów na składki ZUS.
 • Przygotowujemy dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o kredyty.
 • Sporządzamy sprawozdania statystyczne wymagane przez GUS.
 • Reprezentujemy podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i w innych urzędach w zakresie naszego pełnomocnictwa.

W zależności od wyboru Klienta dokumenty:

 • odbieramy z biura klienta,
 • klient wysyła pocztą,
 • klient wysyła mailem,
 • klient przywozi do naszego biura.