Zmiany VAT 2014

Zmiany w VAT w 2014 r.:

  • obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usług art. 19a ust.1 (zasady ogólne);
  • odliczenia podatku naliczonego można dokonać za okres w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedającego dany towar lub usługę, jednak nie wcześniej niż z datą wpływu faktury do kupującego (zasady ogólne);
  • faktury mogą być wystawiane do 30 dni przed dokonaniem sprzedaży i do 15 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu  w którym dostarczono towar lub wykonano usługę (zasady ogólne). Przypadki szczególne zostały wymienione w art. 19a ust.3,4 i ust. 5 pkt. 4
  • faktury zaliczkowe powinny być sporządzane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym otrzymano płatność;
  • wszyscy przedsiębiorcy łącznie z podatnikami zwolnionymi z VAT wystawiają faktury zamiast rachunków. Podatnicy korzystający ze zwolnienia wystawiają faktury wyłącznie na prośbę nabywcy.
  • przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 50 proc. podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z zakupem i eksploatacją auta dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które wykorzystywane są jednocześnie do celów związanych z działalnością gospodarczą i do celów prywatnych. Wyjątek dotyczy VAT od paliwa, bowiem w tym przypadku 50-proc. odliczenie będzie przysługiwać dopiero od 1 lipca 2015 r. W przypadku wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej podatnikowi będzie przysługiwało pełne odliczenie VAT. Będzie to wymagało złożenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach oraz prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.